Κατάλογος παράβασεων Κ.Ο.Κ. έτους 2017 Δήμου Θεσσαλονίκης

Description: 
Κατάλογος παράβασεων Κ.Ο.Κ. έτους 2017 Δήμου Θεσσαλονίκης
{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/1f3cd72b-c19f-43ee-88b9-74e31e1f89f9/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/1f3cd72b-c19f-43ee-88b9-74e31e1f89f9/download"},"fields":[{"name":"month","value":"month","selected":false},{"name":"month_name","value":"month_name","selected":false},{"name":"violations","value":"violations","selected":false},{"name":"workhours","value":"workhours","selected":false}],"xfields":[{"name":"month","value":"month","selected":false},{"name":"month_name","value":"month_name","selected":false},{"name":"violations","value":"violations","selected":false},{"name":"workhours","value":"workhours","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["violations","workhours"],"xfield":"month_name","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"name":"discreteBarChart","value":"discreteBarChart","selected":true},{"name":"multiBarChart","value":"multiBarChart","selected":false},{"name":"multiBarHorizontalChart","value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"name":"stackedAreaChart","value":"stackedAreaChart","selected":false},{"name":"pieChart","value":"pieChart","selected":false},{"name":"lineChart","value":"lineChart","selected":false},{"name":"lineWithFocusChart","value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"name":"scatterChart","value":"scatterChart","selected":false},{"name":"linePlusBarChart","value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"height":480,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":true,"tooltips":true,"margin":{"top":15,"right":10,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Μήνες"},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false,"showLegend":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"month","value":"month","selected":false},{"name":"month_name","value":"month_name","selected":false},{"name":"violations","value":"violations","selected":false},{"name":"workhours","value":"workhours","selected":false}],"transitionTime":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":false,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}
Existing resource: 
Κατάλογος παραβάσεων Κ.Ο.Κ. έτους 2017 Δήμου Θεσσαλονίκης

Ημερήσια καταγραφή διακίνησης κοντέϊνερ μηνός Μαρτίου 2019