Σύνολα δεδομένων

2 αποτελέσματα

Κατάλογος αναρτήσεων διακηρύξεων, διαβουλεύσεων και προσκλήσεων, που αφορούν προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, μελετών και έργων

Δήμος Θεσσαλονίκης

    Το αρχείο περιέχει στοιχεία για τις αναρτήσεις, στις οποίες προέβη το Τμήμα Διαφάνειας σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές προκύπτουν από τον ΟΕΥ του Δήμου Θεσσαλονίκης.