Θέματα

Λέξεις κλειδιά

Σύνολα δεδομένων

1432 αποτελέσματα

Σύνολο δεδομένων στατιστικών στοιχείων για τα αιτήματα πολιτών μέσω της εφαρμογής αιτημάτων πολιτών μέσω διαδικτύου

  Το αρχείο περιέχει ηλεκτρονικά αρχεία με στοιχεία για τα αιτήματα που υποβάλλουν οι πολίτες μέσω της εφαρμογής αιτημάτων πολιτών μέσω διαδικτύου

  ΤΔΙ_Δραστηριότητες Τμήματος Διαφάνειας

  Δήμος Θεσσαλονίκης
  • Κατάλογος αναρτήσεων στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης διακηρύξεων, διαβουλεύσεων και προσκλήσεων, οι οποίες αφορούν προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, μελετών και έργων

  ΤΔΙ_Δραστηριότητες Τμήματος Διαφάνειας

  Δήμος Θεσσαλονίκης
  • Κατάλογος αναρτήσεων στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης διακηρύξεων, διαβουλεύσεων και προσκλήσεων, οι οποίες αφορούν προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, μελετών και έργων

  Πίνακας θέσεων μονίμου προσωπικού Δήμου Θεσσαλονίκης Τμήματος Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού

   Το αρχείο περιέχει περιγραφή των οργανικών θέσεων του μονίμου προσωπικού ανά κλάδο & κατηγορία θέσης (οργανική ή προσωποπαγής), καθώς και τις κενές οργανικές θέσεις ανά κλάδο

   Καταγραφή των δραστηριοτήτων του εργοταξίου Ωραιοκάστρου

   Δήμος Θεσσαλονίκης

    Το σύνολο δεδομένων περιέχει την καταγραφή των δραστηριοτήτων (αφίξεις οχημάτων, μεταφορά υπολείμματος, μεταφορά θρυμματισμένου υλικού, λειτουργία σπαστήρα) του εργοταξίου Ωραιοκάστρου του Δήμου Θεσσαλονίκης από τον Ιούνιο 2015.

    Ημερήσια καταγραφή διακίνησης κοντέϊνερ μηνός Μαρτίου 2019